HR
EN

Projekt KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja -- KREŠIMIR

20.02.2018.

Tvrđava kulture Šibenik osmislila projekt čiji je cilj razvoj suradnje i umrežavanje sa šibenskim udrugama

JU Tvrđava kulture Šibenik, u partnerstvu s Gradom ŠibenikomŠibenskom udrugom mladihudrugom Mladi u EU i udrugom Feniks pripremila je i prijavila projektni prijedlog za financiranje EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu otvorenog poziva Ministarstva kulture RH za dostavu projektnih prijedloga, „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Svrha poziva je osnaživanje dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje civilnog i javnog sektora.

Cilj prijavljenog projekta KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR je jačanje suradnje, umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora te razvoj ljudskih kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, vrijedan je 737.252,35 kuna; a natječajem je predviđeno financiranje odobrenih projektnih prijedloga u stopostotnom iznosu.

Tijekom provedbe projekta raditi će se na uspostavljanju mreže lokalnih dionika koja će okupiti i educirati sudionike u kulturi kako bi kroz zajedničko planiranje, programiranje i provedbu kulturnih događanja promovirali javno-civilno partnerstvo i omogućili šire uključivanje lokalnih OCD-ova u procese kreiranja kulturnih politika u Šibeniku. Kroz projekt KREŠIMIR povećati će se pristup građana kulturno-umjetničkim sadržajima te doprinijeti umrežavanju i suradnji kulturnih djelatnika i entuzijasta, kako u tako i van Šibenika.

Ciljne skupine projekta su šibenske udruge, posebno udruge u kulturi i umjetnosti, ustanove u kulturi, Grad Šibenik kao jedinica lokalne samouprave; te članovi i zaposlenici udruga, kulturnih ustanova i Grada Šibenika. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, vrijedan je 737.252,35 kuna; a natječajem je predviđeno financiranje odobrenih projektnih prijedloga u stopostotnom iznosu.

 

Razrada projektnog prijedloga KREŠIMIR započela je tijekom EU Boot Campa – edukacije za pripremu i provedbu EU projekata održane 2017. godine u organizaciji Grada Šibenika. Riječ je o prvom projektu kojeg je JU Tvrđava kulture Šibenik, kao najmlađa kulturna ustanova u gradu osnovana 2016. godine, prijavila za financiranje iz EU fondova u svojstvu nositelja projekta.

JU Tvrđava kulture Šibenik od osnutka intenzivno radi na razvoju i jačanju kulturnog života u Šibeniku, te je već uspostavila suradnju s brojnim šibenskim udrugama u kulturi, među kojima valja istaknuti suradnju s Društvom za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac koje je uključeno u rad Upravnog vijeća ustanove.

„Ideja da prijavimo projekt KREŠIMIR s ciljem razvoja suradnje i umrežavanja s lokalnim udrugama je nastala kao logičan slijed rada i razvoja Tvrđave kulture Šibenik, obzirom da je poticanje razvoja kulturno-umjetničkog stvaralaštva i rada jedna od naših glavnih djelatnosti. Na tom istom tragu, intenzivno radimo na razvoju suradnje s organizacijama civilnog društva i izvan naše sredine, na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Tako će do kraja veljače biti za financiranje, u sklopu programa Kreativna Europa, biti prijavljen još jedan projektni prijedlog u kojem je Tvrđava kulture Šibenik partner, a radi se o projektu čiji nositelj je međunarodna organizacija European Heritage Volunteers koji uključuje čak 12 partnerskih organizacija iz cijele Europe“ – izjavila je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik.  

Djelatnici JU Tvrđava kulture Šibenik već imaju iskustvo sudjelovanja su i u provedbi projekata revitalizacije tvrđava sv. Mihovila i Barone, a kroz stručni nadzor i suradnju aktivno sudjeluju i u provedbi projekata Revitalizacija tvrđave sv. Ivana, nositelja Grada Šibenika te u provedbi projekta Fortress ReInvented, nositelja Muzeja Grada Šibenika, koji se provodi na lokaciji Tvrđave sv. Mihovila.

Postavke pristupačnosti